یاری مالی خدمات پس از كاشت حلزونی

خانواده هايي كه در سال هاي گذشته، مورد جراحي كاشت حلزوني قرار گرفته و اكنون در تامين مالي قطعات و یا تعمير دستگاه هاي كاشت حلزوني “پروسسورها” دچار مشكل می باشند، در صورتیکه از سوي “مراكز كاشت حلزوني” و يا “مجمع خيرين سلامت” شركت هاي تامين كننده قطعات، شناسایی و تحت پوشش بيمه “بخشش” قرار داشته باشند قسمتي از، هزينه هاي تعمير و تعويض قطعات دستگاه هاي آنان از طريق “بخشش”‌ پرداخت مي گردد. (درصدی از هزینه های مربوطه توسط متقاضی پرداخت  خواهد شد.)

با توجه به ضرورت محرمانه ماندن اسامي اين گروه از خانواده ها، در صورتي كه هر فرد بخواهد مطلع شود که آیا تحت پوشش حمایتی “بخشش” قرار دارد یا نه می بایست ابتدا به شركت مربوطه مراجعه تا پس از مطلع شدن از حضور خود در فهرست تحت پوشش، براي دريافت كمك هزينه های پس از کاشت، (تامین قطعه و يا تعمير آن) به مدير مركز كاشت حلزوني مربوطه مراجعه نمايند. بقيه مراحل توسط مدير مركز به وی توضيح داده خواهد شد. ( برگ درخواست “کمک پس از کاشت” در مراكز 11 گانه  موجود است و حسب ضرورت مورد استفاده قرار خواهد گرفت.)

توجه: در صورتي كه متقاضی خود را نيازمند دريافت كمك مالي ” بخشش” براي تامين قطعات  دانسته ولي نام وی در فهرست تحت حمایتِ موجود در شركت ها و مراكز كاشت حلزوني قرار ندارد، مي تواند با “بخشش” تماس حاصل نمايد تا مورد بررسي قرار گيرد. (اینجا را کلیک کنید.)