#شنیدن_برای_همه

شادی کودکان با صدای دوستان شعله ور می شود …

3084 کودک

تعداد کودکان تحت پوشش “بخشش”
(کاشت، پس از کاشت و پیشگیری)

20 دکتر

تعداد پزشکان متخصص کاشت حلزونی
در ارتباط با “بخشش”

11 مرکز

تعداد مراکز کاشت حلزونی
در ارتباط با “بخشش”

2 سال

تعداد سال های فعالیت “بخشش”

آخــریـن اخــبــار

ایران رتبه نخست دنیا در حوزه کاشت حلزون شنوایی را دارا می باشد.

ایران رتبه نخست دنیا در حوزه کاشت حلزون شنوایی را دارا می باشد.