10191 کودک

تعداد کودکان تحت پوشش “بخشش”
(کاشت، پس از کاشت و پیشگیری)

20 دکتر

تعداد پزشکان متخصص کاشت حلزونی
در ارتباط با “بخشش”

15 مرکز

تعداد مراکز کاشت حلزونی
در ارتباط با “بخشش”

5 سال

تعداد سال های فعالیت “بخشش”

"شنیدن" حق همه انسان هاست. را هدیه دهیم.

آخــریـن اخــبــار

#شنیدن_برای_همه

شادی کودکان با صدای دوستان شعله ور می شود …