توسط بنیاد “بخشش” و همکاری مراکز کاشت حلزون شنوایی و شرکتهای تامین کننده قطعات صورت می پذیرد:

تامین قطعات مورد نیاز کودکان کاشت شده بصورت غیر حضوری

به گزارش روابط عمومی بنیاد “بخشش” با توجه به بحران شیوع کرونا و ضرورت فاصله گذاری اجتماعی و رعایت سلامت متخصصین مراکز کاشت حلزون شنوایی کشور و نیز مددجویان عزیز که کاشت حلزون شنوایی شده اند و خانواده های آنان و نیز حفظ بهداشت محیط کار و با توجه به لزوم ادامه پشتیبانی و تامین قطعات و تعمیر پروتزهای شنوایی مددجویان و بیماران نیازمند مساعدت، بمنظور پیشگیری از حضور فیزیکی بیماران در مراکز از یک سو و تامین قطعات و حمایتهای پس از کاشت از سوی “بخشش” ، با هماهنگی مراکز کاشت شنوایی کشور و شرکتهای تامین کننده قطعات و پروتزهای شنوایی، نیاز متقاضیان تحت پوشش “بخشش” تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری با روش کارشناسی از راه دور توسط مدیران و متخصصین فنی مراکز به شکل غیر حضوری صورت می پذیرد.
بنابر این گزارش، این اقدام موجب خواهد شد تا از یک سو کودکان کاشت شده، بویژه دانش آموزان با معضل ناشنوایی مواجه نشده و از سوی دیگر تامین قطعات آنان با حداقل آسیب های جسمی و روحی میسر گردد.

شایان ذکر است، در صورت نیاز اعتبار این دستورالعمل از سوی “بخشش” تمدید خواهد شد.