دکتر سعید مروتی متخصص ژنتیک انسانی، رئیس کمیته راهبردی پیشگیری ژنتیک “بخشش”:

  • برخی از خانواده‌ های بیماران به سختی می پذیرند که ممکن است نهادهایی پیدا شوند که بدون چشم داشت و هیاهو در حال کمک به بیماران ناشنوا هستند.
  • پیشگیری از ناشنوایی یکی از اولویت‌های” بخشش” است.
  • یکی از اهداف اصلی بخشش دادن آموزش به بیماران ناشنوا و خانواده‌های آنان است.
  •  ناشنوایی به سادگی و با انجام اقدامات قبل و حین بارداری قابل تشخیص و پیشگیری است.
  • بیمه‌های پایه در کشور هزینه‌ آزمایشات را پرداخت نمی‌کنند و خانواده‌های دارای بیمه تکمیلی هزینه‌ها را باید از بیمه‌های خود مطالبه کنند.