دکتر محمد تقی خورسندی آشتیانی ، رئیس هیئت مدیره “بخشش”:

  • با کاشت حلزون فرد به زندگی واقعی و اصلی خود بر می‌گردد و به یک انسان موفق و خلاق تبدیل می‌شود.
  • اولین کاشت حلزون در ایران حدود ۲۶ سال قبل انجام شد.
  • ایران نخستین کشور خاورمیانه در کاشت_ حلزون از نظر کیفی و کمی است و در نتایج حاصل از کاشت رتبه اول را دارد.
  • کاشت حلزون در حقیقت یک تحول و نقطه عطفی در زندگی افراد ناشنوا است.
  • ناشنوایی متاسفانه به دلایل متعدد در خانواده‌های کم بضاعت یا بی بضاعت شایع تر است.
  • یک فرد ناشنوا اغلب در حالت انزوا،افسردگی و حتی حالت تهاجمی و بدخلقی به سر می‌برد.
  • پیشگیری برای کاهش جمعیت ناشنوایان مهمترین اصل و ارزانترین راه با حداقل هزینه است.