نشست مدیران ارشد حوزه سلامت آستان قدس رضوی با مدیران بنیاد “بخشش” بمنظور بررسی راه های همکاری و هم افزایی در جهت پوشش حمایتهای بهینه در حوزه پیشگیری از معضل ناشنوایی، با حضور دکتر محسن پور و دکتر نجفی از مدیران ارشد حوزه سلامت آستان قدس رضوی و دکتر اجل لوئیان، دکتر مروتی و اسکندری از مدیران ارشد بنیاد “بخشش” در ۲۶ شهریور ۹۹

Copy right BAKHSHESH - The Charity Foundation For Hearing Rehabilitation © بخشش - بنیاد خیریه شنوایی بخشی شفاء