هيأت مديره بخشش

دكتر محمد تقی خرسندی آشتيانی

رئيس هيأت مديره

Seyyed Mohammad Tabatabaei

سید محمد طباطبائی

نايب رئيس هيأت مديره

Dr. Mohammad Ajalloueyan

دکتر محمد اجل لوئیان

مدير عامل و عضو هيأت مديره

مهندس اصغر تفضلی هرندی

عضو اصلی هيأت مديره و خزانه دار

Aref Norouzi

دکتر عارف نوروزی

عضو اصلی هيأت مديره

دکتر الهام طلاچیان

عضو علی البدل هيأت مديره

Amir Molavi

امیر مولوی

عضو علی البدل هيأت مديره

Arman BaSir CO.

شرکت آرمان بصیر

بازرس اصلی

محمود رهنما

بازرس علی البدل