شناسایی خانواده نیازمند

خانواده هایی كه می خواهند از خدمات مالی “بخشش” در هر يك از مراحل استفاده نمايند مي بايست به ترتيب زير اقدام نمايند:

 • مرحله

  1
 • مرحله

  2

  مراجعه به مدیر مرکز کاشت حلزون جهت اطلاع از فرآیند ثبت نام در "بخشش" در صورت کاندید کاشت حلزون شدن

 • مرحله

  3

  مراجعه متقاضی پس از دريافت شناسه ی پرداخت به هر يك از نمايندگی های “مجمع خيرين سلامت كشور” در شهرستان ها (دفاتر دانشگاه های علوم پزشكی)