شناسایی خانواده نیازمند

خانواده هایی كه می خواهند از خدمات مالی “بخشش” در هر يك از مراحل استفاده نمايند ميبايست به ترتيب زير اقدام نمايند:

  1.  به منظور استفاده از كمك هزينه كاشت حلزونی شنوائی ابتدا به مراكز كاشت حلزونی يازده گانه كشور مراجعه نمايند. (اينجا را كليك كنيد)
  2.  پس از آنكه متقاضی در كميسيون پزشكی مراكز ياد شده شركت نموده و كانديدا شناخته گرديد می تواند به مدير مركز مربوطه مراجعه و از فرآيند دريافت كمك مطلع شود.
  3.   همچنين متقاضی پس از كانديدا شدن خود و دريافت شناسه ی پرداخت، می تواند به هر يك از نمايندگی های “مجمع خيرين سلامت كشور” نيز كه در شهرستان ها (كه عموماً در دفاتر دانشگاه های علوم پزشكی مستقر هستند) مراجعه نمايند.