یاری مالی جهت خدمات پیشگیری

بر اساس اين نظريه كه پيشگيری مقدم بر درمان است، “بخشش” تلاش می كند با استفاده از ظرفيت های قانونی و شرعی به جای تولد كودكان ناشنوا،‌ در خانواده های دارای ژن های ناشنوايی، به تولد كودك شنوا كمك نمايد، بدين منظور با مساعدت “وزارت بهداشت و درمان آموزشی پزشكی”، “سازمان بهزيستی كشور” و “سازمان پزشكی قانونی” هماهنگی هایی به صورت زير انجام پذيرفته و در اين راستا “بخشش” در هر يك از مراحل ياد شده به خانواده هايی كه در پرداخت هزينه های آزمايش و اقدامات درمانی داراي مشكل هستند، حسب مورد مساعدت می نمايد.

بر اساس اين نظريه كه پيشگيری مقدم بر درمان است، “بخشش” تلاش می كند با استفاده از ظرفيت های قانونی و شرعی به جای تولد كودكان ناشنوا،‌ در خانواده های دارای ژن های ناشنوايی، به تولد كودك شنوا كمك نمايد، بدين منظور با مساعدت “وزارت بهداشت و درمان آموزشی پزشكی”، “سازمان بهزيستی كشور” و “سازمان پزشكی قانونی” هماهنگی هایی به صورت زير انجام پذيرفته و در اين راستا “بخشش” در هر يك از مراحل ياد شده به خانواده هايی كه در پرداخت هزينه های آزمايش و اقدامات درمانی داراي مشكل هستند، حسب مورد مساعدت می نمايد.

در اين رابطه لازم است به موارد زير توجه شود:

  1.  زوج های جوان كه در خانواده آنان سابقه ناشنوايی مادرزاد وجود دارد، ضروري است به مراكز مشاوره ژنتيك قبل از ازدواجمراجعه نموده چنانچه نيازمند انجام آزمايش های ژنتيك بوده و از طرفی بيمه كارگزار آنان اين نوع آزمايش ها را تحت پوشش و حمايت خود قرار نمی دهد، با “بخشش”‌ تماس گرفته تا قسمتي از هزينه های آزمايش و بررسي های ژنتيك را دريافت نمايند. (در اين رابطه لازم است قبل از انجام خدمات آزمايشگاهی از طريق ايميل ما را مطلع نمايند.)
  2. خانواده هايی كه يك كودك ناشنوا يا كم شنوای ژنتيك داشته و در نظر دارند فرزند جديد شنوا داشته باشند می بايست قبل از اقدام به بارداری با مشاوره ژنتيك “بخشش” مستقر در مراکز کاشت حلزونی تماس گرفته تا راهنمائی اصولی لازم براي آنها انجام پذيرفته و  قسمتی از هزينه های اقدامات انجام شده پيشگيری و درمانی (خانواده های تحت پوشش) توسط “بخشش”تامين گردد.