یاری مالی جهت مشاوره و پیشگیری

بر اساس اين نظريه كه پيشگيری مقدم بر درمان است، “بخشش” تلاش می كند با استفاده از ظرفيت های قانونی و شرعی به جای تولد كودكان ناشنوا،‌ در خانواده های دارای جهش در ژن های ایجاد کننده ناشنوايی هستند، به تولد كودك شنوا كمك نمايد. بدين منظور با مساعدت “وزارت بهداشت و درمان آموزشی پزشكی”، “سازمان بهزيستی كشور” و “سازمان پزشكی قانونی” هماهنگی هایی به صورت زير انجام پذيرفته است. در اين راستا “بخشش” در هر يك از مراحل ياد شده به خانواده هايی كه در پرداخت هزينه های آزمايش و اقدامات درمانی داراي مشكل هستند، حسب مورد مساعدت می نمايد.

در اين رابطه لازم است به موارد زير توجه شود:

 • مرحله

  1

  مراجعه زوج های جوانی كه در خانواده آنان سابقه ناشنوايی وجود دارد به مراكز مشاوره ژنتيك تحت پوشش بنیاد "بخشش"

  (مراجعین در صورت نياز به انجام آزمايش های ژنتيك و عدم تحت پوشش قرار گرفتن در بيمه كارگزار می توانند جهت دریافت بخشی از هزينه های آزمايش و بررسي های ژنتيك، از “بخشش”‌ تقاضای مساعدت کنند.)

 • مرحله

  2

  تماس خانواده های دارای يك كودك ناشنوا يا كم شنوای ژنتيكی با مشاوره ژنتيك "بخشش" مستقر در مراکز کاشت حلزونی

  (خانواده هایی که در نظر دارند بارداری بعدی آن ها منجر به تولد کودک شنوا می گردد، می بايست قبل از اقدام به بارداری تماس گرفته تا راهنمائی اصولی لازم برای آن ها انجام پذيرد و  قسمتی از هزينه های اقدامات انجام شده پيشگيری و درمانی (خانواده های تحت پوشش) توسط “بخشش” تامين گردد.)