شما هم می توانید با انتخاب یکی از بسته ها در ضیافت شنوایی بخشی به کودکان سهیم شوید.