انسان سالم، شنوا و گویا محور توسعه و تکامل است

“بخشش” حامی محکم و قدرتمند خانواده های کم بضاعتی است که فرزندان آنها به ضایعه ناشنوایی یا کم شنوایی مبتلا هستند و به برکت این حمایت، قادر خواهند بود بدون نگرانی از محدودیت های مالی و با دلگرمی بیشتر تنها به درمان و بهبود کامل فرزندان دلبند خویش اندیشیده و از سویی دیگر فرزندان نیز می توانند امیدوارانه تر مسیر  درمان و آموزش را سپری نموده و آواهای خوش و ترنم زیبای خالق هستی بخش جهان خلقت را مانند دیگر انسانها بشنوند، فرابگیرند و لذت ببرند.

در سایه ” بخشش” هیچ انسانی به جهت فقر و تنگدستی ، از شنیدن حکمتها و آوای زیبای خلقت محروم نخواهد بود.