گزارش فعالیت های بخشش

گزارش 1: جدول عملکرد کلی تا پایان سال 1400

ردیفخدمات ارائه دهندهمجموع تعدادمحل واریز
1کاشت1346هیأت امناء صرفه جویی ارزی
2پس از کاشت7413شرکت های تحت پوشش
3پیشگیری1432آزمایشگاه های طرف قرارداد
جمع کل10191

گزارش 2: جدول کمک هزینه کاشت تا پایان سال 1400

ردیفمراکز کاشت حلزونیتعداد
1خراسان233
2اهواز192
3کرمان146
4بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج)141
5فارس67
6تبریز60
7همدان40
8بیمارستان لقمان حکیم37
9بیمارستان امیر اعلم29
10اصفهان24
11بیمارستان رسول اکرم (ص)11
12کرمانشاه7
13سایر8
جمع کل مددجویان تحت پوشش “بخشش”995
1تعداد کاشت حلزون خیرین استانی در سال 1399
(حسب تفاهم نامه و با هماهنگی “بخشش”)
174
2تعداد کاشت حلزون خیرین استانی در سال 1400
(حسب تفاهم نامه و با هماهنگی “بخشش”)
177
جمع کل مددجویان تحت پوشش خیرین استانی351
جمع کل مددجویان تحت پوشش “بخشش”1346

گزارش 3: جدول کمک هزینه پس از کاشت تا پایان سال 1400

ردیفمراکز کاشت حلزونیتعداد
1خراسان1312
2فارس1073
3تبریز904
4بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج)794
5بیمارستان رسول اکرم (ص)779
6بیمارستان لقمان حکیم687
7اهواز535
8اصفهان486
9بیمارستان امیر اعلم431
10کرمان332
11همدان78
12مجمع خیرین سلامت1
13هیأت امنا صرفه جویی ارزی1
جمع کل7413

گزارش 4: جدول کمک هزینه پیشگیری (ژنتیک) تا پایان سال 1400

ردیفمراکز کاشت حلزونیتعداد
1بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج)777
2بیمارستان لقمان حکیم188
3فارس141
4خراسان97
5اصفهان95
6اهواز47
7تبریز35
8همدان25
9بیمارستان رسول اکرم (ص)21
10کرمان6
جمع کل1432