گزارش فعالیت های بخشش

گزارش 1: جدول عملکرد کلی تا پایان سال 1399

ردیفخدمات ارائه دهندهمجموع تعدادمحل واریز
1کاشت945هیأت امناء صرفه جویی ارزی
2پس از کاشت6125شرکتها
3پیشگیری1355آزمایشگاه های طرف قرارداد
جمع کل8425

گزارش 2: جدول کمک هزینه کاشت تا پایان سال 1399

ردیفمراکز کاشت حلزونیتعداد
1خراسان221
2اهواز150
3کرمان133
4بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج)112
5تبریز81
6فارس54
7امیر اعلم46
8همدان43
9اصفهان36
10بیمارستان لقمان حکیم35
11بیمارستان رسول اکرم (ص)13
12زاهدان9
13کرمانشاه8
14سایر4
جمع کل945

گزارش 3: جدول کمک هزینه پس از کاشت تا پایان سال 1399

ردیفمراکز کاشت حلزونیتعداد
1خراسان1105
2فارس924
3تبریز728
4بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج)665
5بیمارستان رسول اکرم (ص)663
6بیمارستان لقمان حکیم581
7اصفهان396
8اهواز396
9بیمارستان امیر اعلم336
10کرمان266
11همدان63
12مجمع خیرین سلامت1
13هیأت امنا صرفه جویی ارزی1
جمع کل6125

گزارش 4: جدول کمک هزینه پیشگیری (ژنتیک) تا پایان سال 1399

ردیفمراکز کاشت حلزونیتعداد
1بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج)777
2بیمارستان لقمان حکیم188
3فارس141
4اصفهان83
5اهواز47
6خراسان36
7تبریز35
8همدان25
9بیمارستان رسول اکرم (ص)17
10کرمان6
جمع کل1355