گزارش فعالیت های بخشش

گزارش 1: جدول عملکرد کلی تا پایان سال 1397

ردیفخدمات ارائه دهندهمجموع تعدادمحل واریز
1کاشت568هیأت امناء صرفه جویی ارزی
2پس از کاشت2074شرکتها
3پیشگیری442آزمایشگاه های طرف قرارداد
جمع کل3084

گزارش 2: جدول کمک هزینه کاشت تا پایان سال 1397

ردیفمراکز کاشت حلزونیتعداد
1خراسان123
2اهواز112
3بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج)109
4کرمان80
5فارس49
6همدان22
7تبریز21
8بیمارستان لقمان حکیم18
9اصفهان13
10بیمارستان امیر اعلم9
11مجمع خیرین سلامت7
12بیمارستان رسول اکرم (ص)4
13شهرداری تهران1
جمع کل568

گزارش 3: جدول کمک هزینه پس از کاشت تا پایان سال 1397

ردیفمراکز کاشت حلزونیتعداد
1خراسان435
2فارس391
3بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج)270
4بیمارستان لقمان حکیم251
5بیمارستان رسول اکرم (ص)202
6اصفهان142
7تبریز106
8بیمارستان امیر اعلم97
9کرمان81
10اهواز75
11همدان23
12مجمع خیرین سلامت1
جمع کل2074

گزارش 4: جدول کمک هزینه پیشگیری (ژنتیک) تا پایان سال 1397

ردیفمراکز کاشت حلزونیتعداد
1بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج)377
2فارس31
3بیمارستان لقمان حکیم25
4اصفهان9
جمع کل442