گزارش فعالیت های بخشش

گزارش 1: جدول عملکرد کلی تا پایان سال 1399

ردیفخدمات ارائه دهندهمجموع تعدادمحل واریز
1کاشت848هیأت امناء صرفه جویی ارزی
2پس از کاشت6125شرکتها
3پیشگیری1355آزمایشگاه های طرف قرارداد
جمع کل8328

گزارش 2: جدول کمک هزینه کاشت تا پایان سال 1399

ردیفمراکز کاشت حلزونیتعداد
1اهواز177
2خراسان167
3بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج)135
4کرمان113
5فارس63
6تبریز53
7همدان37
8بیمارستان لقمان حکیم35
9بیمارستان امیر اعلم28
10اصفهان21
11بیمارستان رسول اکرم (ص)9
12سایر8
13کرمانشاه2
جمع کل848

گزارش 3: جدول کمک هزینه پس از کاشت تا پایان سال 1399

ردیفمراکز کاشت حلزونیتعداد
1خراسان1105
2فارس924
3تبریز728
4بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج)665
5بیمارستان رسول اکرم (ص)663
6بیمارستان لقمان حکیم581
7اصفهان396
8اهواز396
9بیمارستان امیر اعلم336
10کرمان266
11همدان63
12مجمع خیرین سلامت1
13هیأت امنا صرفه جویی ارزی1
جمع کل6125

گزارش 4: جدول کمک هزینه پیشگیری (ژنتیک) تا پایان سال 1399

ردیفمراکز کاشت حلزونیتعداد
1بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج)777
2بیمارستان لقمان حکیم188
3فارس141
4اصفهان83
5اهواز47
6خراسان36
7تبریز35
8همدان25
9بیمارستان رسول اکرم (ص)17
10کرمان6
جمع کل1355