گزارش فعالیت های بخشش

گزارش 1: جدول عملکرد کلی تا پایان سال 1398

ردیفخدمات ارائه دهندهمجموع تعدادمحل واریز
1کاشت844هیأت امناء صرفه جویی ارزی
2پس از کاشت3987شرکتها
3پیشگیری1217آزمایشگاه های طرف قرارداد
جمع کل6048

گزارش 2: جدول کمک هزینه کاشت تا پایان سال 1398

ردیفمراکز کاشت حلزونیتعداد
1خراسان223
2اهواز154
3بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج)129
4کرمان108
5فارس58
6تبریز46
7همدان34
8بیمارستان لقمان حکیم34
9بیمارستان امیر اعلم23
10اصفهان20
11مجمع خیرین سلامت7
12بیمارستان رسول اکرم (ص)7
13شهرداری تهران1
جمع کل844

گزارش 3: جدول کمک هزینه پس از کاشت تا پایان سال 1398

ردیفمراکز کاشت حلزونیتعداد
1خراسان779
2فارس653
3بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج)463
4تبریز434
5بیمارستان رسول اکرم (ص)411
6بیمارستان لقمان حکیم388
7اصفهان252
8اهواز202
9بیمارستان امیر اعلم197
10کرمان167
11همدان39
12مجمع خیرین سلامت1
13هیأت امنا صرفه جویی ارزی1
جمع کل3987

گزارش 4: جدول کمک هزینه پیشگیری (ژنتیک) تا پایان سال 1398

ردیفمراکز کاشت حلزونیتعداد
1بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج)676
2بیمارستان لقمان حکیم177
3فارس141
4اصفهان82
5اهواز47
6خراسان31
7تبریز28
8همدان25
9بیمارستان رسول اکرم (ص)10
جمع کل1217