یاری مالی جهت انجام كاشت حلزونی

خانواده هائی كه براي تامين هزينه كاشت حلزونی دچار مشكل هستند و نمی توانند 6 يا 9 ميليون تومان فرانشيز مربوطه را پرداخت نمايند می توانند به صورت زير براي دريافت كمك از “بخشش” اقدام نمايند.

  1. ابتدا به رئيس مركز كاشت حلزونی كه در آنجا كانديدا شده اند مراجعه نموده و تقاضای تكميل “برگ درخواست كمك”مربوطه را بنمايند. ( اين برگ در اختيار رؤساي كاشت حلزونی كشور و نمايندگي های “مجمع خيرين سلامت”‌ می باشد.)
  2. در صورتيكه بر اساس مجموع شرايط مالی خانواده، ضرورت حمایت از متقاضی توسط مراکز كاشت حلزونی” و يا شعب“مجمع خیرین سلامت” تایید شود، برگ درخواست مزبور به صورت خودکار به “بخشش” ارسال و متعاقب آن اقدامات تکمیلی و حمایتی انجام خواهد شد.
    * بدیهی است در اين رابطه نیاز به مراجعه حضوری و تماس تلفنی نمی باشد.
  3. در برگ در خواست كمك، “شناسه پرداخت” تعريف شده است كه اين شناسه از طرف “هيأت امناء صرفه جويی ارزی” به متقاضي تعلق می گيرد و در صورتيكه اين برگ توسط “مجمع خيرين سلامت” تكميل شود لازم است شناسه پرداخت توسط متقاضی اخذ و در برگه درج شده باشد.

*​تذکرات:

  • با توجه به محدودیت سقف کمک هزینه “بخشش” برای هر فرد، متقاضیان می توانند از طریق سایر خیرین محترم (حقیقی و حقوقی) و مراکز بهزیستی نیز تقاضای مساعدت نمایند.
  • کمک هزینه “بخشش” مستقیما به حساب دولت در “هیأت امناء صرفه جویی ارزی” واریز و مستندات پرداخت برای مرکز کاشت حلزونی مربوطه ارسال و غیر قابل استرداد به متقاضی می باشد.
  • کمک هزینه “بخشش” صرفا به کاندیداهای کاشت حلزونی دولتی یا نوبتی که دارای کد ملی جمهوری اسلامی ایران وشناسه پرداخت می باشند تعلق می گیرد.