نوشته‌ها

بخشش شنيدن كاشت آوا
"آوای بخشش 3" منتشر شد.

“آوای بخشش 3” منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی "بخشش" سومین شماره گاهنامه بنیاد خیریه شنوایی بخشی شفاء (بخشش) ویژه فصل تابستان 97 با عنوان "آوای بخشش"منتشر شد.
"آوای بخشش 2" منتشر شد.

“آوای بخشش 2” منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی "بخشش" دومین شماره گاهنامه بنیاد خیریه شنوایی بخشی شفاء (بخشش) ویژه فصل بهار 97 با عنوان "آوای بخشش"منتشر شد.
"آوای بخشش 1" منتشر شد.

“آوای بخشش 1” منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی "بخشش"  اولین شماره گاهنامه بنیاد خیریه شنوایی بخشی شفاء(بخشش) ویژه فصل زمستان با عنوان "آوای بخشش"منتشر شد.