به گزارش روابط عمومی “بخشش”  چهارمین شماره گاهنامه بنیاد خیریه شنوایی بخشی شفاء (بخشش) ویژه فصل پاییز 97 با عنوان “آوای بخشش”منتشر شد. بنابر این گزارش، “آوای بخشش” به صاحب امتیازی بنیاد خیریه شنوایی بخشی شفاء (بخشش) و مدیر مسئول دکتر محمد اجل لوئیان شروع به انتشار نمود.