اهدا لوح تقدیر و تندیس ” بخشش” به سه تن از اعضای محترم هیات امنا(حاج آقای امرودی، حاج آقای رضایی و حاج آقای رهنما) که در تامین بخشی از منابع مالی ” بخشش” طی سال 97 تلاش ویژه ای مبذول داشتند.
این اقدام بنا بر دستور و تکلیف هیات مدیره ” بخشش” و به نیابت از آن هیات محترم صورت پذیرفت.
Copy right BAKHSHESH - The Charity Foundation For Hearing Rehabilitation © بخشش - بنیاد خیریه شنوایی بخشی شفاء