مرکز کاشت حلزونی استان اصفهان هشتمین مرکز ی است که ” بخش مشاوره ژنتیک ناشنوایی” خود را از 15 آبان ماه راه اندازی می نماید.
به گزارش روابط عمومی ” بخشش” نشست هماهنگی و همفکری در جهت راه اندازی و شروع بکار ” بخش مشاوره ژنتیک نا شنوایی” مرکز مذکور در روز تاریخ نهم آبان ماه در بیمارستان تازه تاسیس میلاد اصفهان برگزار شد.
در این نشست که مدیر و رئیس مرکز کاشت حلزونی استان اصفهان، سرپرست مرکز مشاوره  بهزیستی استان، پزشک مشاور ژنتیک بهزیستی،  و مسئول دفتر پیشگیری از معلولیتهای بهزیستی استان، مجری پروژه تشخیص ناشنوایی وزارت بهداشت و درمان و متخصص ژنتیک پزشکی، رئیس امور پزشکان معاونت درمان بیمارستان مزبور و کارشناسان مربوطه و اعضاء هیات علمی شنوایی شناسی مرکز، رئیس مرکز کاشت حلزونی استان خراسان رضوی، مسئول کمیته راهبردی ژنتیک بنیاد بخشش، مدیرعامل و معاونین بنیاد “بخشش” حضور داشتند، ابتدا دکتر اجل لوئیان، در خصوص ضرورت، اهمیت و چگونگی فرآیند ایجاد “بخش مشاوره ژنتیک” در مراکز 11گانه کاشت حلزونی کشور توضیحات مبسوطی ارائه نمود.

وی ضمن بیان این نکته که این حرکت یک اقدام ملی در سطح کشور و نیازمند عزم ملی و جهادی بوده و با برنامه ریزی کلان و در سطح ملی قابل اجرا خواهد بود، کنترل ناشنوایی در کشور را در 3 مقطع مهم عملیاتی و اجرایی برشمرد:

  1. مشاوره های قبل از ازدواج
  2. غربالگری
  3. انجام مشاوره ژنتیک برای خانواده های خدمت گیرنده که در حال سیر مراحل کاشت فرزند نخست خود هستند.

ایشان مراکز 11گانه کاشت حلزونی در کشور را جایگاه و مسیر بسیار مهم و مناسبی برای تحقق مورد سوم دانسته و ایجاد ” بخش مشاوره ژنتیک ناشنوایی” در مراکز را در همین راستا حیاتی برشمرد.
وی همچنین به نقش سازمان و ادارات کل بهزیستی در استانها،  بنیاد” بخشش” و خیرین عزیز در تامین هزینه ها و دیگر مساعدتهای مادی و معنوی اشاره نموده و تصریح نمود که ” بخشش” بدون هیچ ادعایی تنها به بهبود شنوایی در کشور و پیشگیری از تولد کودک ناشنوای مجدد اندیشیده و افزود:
“حتی اگر پیشگیری هزینه ای چندین برابر هزینه کاشت حلزونی در بر داشته باشد، باز هم ما معتقدیم پیشگیری مهمتر و اولی تر از کاشت است”

ایشان به نقش و جایگاه” کمیته راهبردی پیشگیری ژنتیک ناشنوایی” نیز پرداخت.
در این نشست مسئول ” کمیته راهبردی ژنتیک ناشنوایی بخشش” با تشریح مراحل 3گانه آزمایشهای لازم برای پیشگیری به ایده و طرح راه اندازی” مرکز ملی ژنتیک ناشنوایی” و نقش و جایگاه علمی این مرکز اشاره نموده و یکی از وظایف مهم و کلیدی این مرکز را اخذ اطلاعات و دیتاهای تخصصی از مراکز، حفظ، نگهداری و پردازش این اطلاعات، بعنوان گنجینه ای ارزشمند و ملی برشمرد.
مسئول دفتر پیشگیری از معلولیتهای اداره کل بهزیستی استان اصفهان نیز  دراین جلسه به ارائه گزارشی از عملکرد بهزیستی استان در خصوص پیشگیری ژنتیک، بویژه در زمینه ناشنوایی پرداخته و آمادگی بهزیستی استان را در همکاری و هرگونه مساعدت در این زمینه با مرکز کاشت حلزونی استان اعلام نمود.

همچنین مجری پروژه تشخیص ناشنوایی وزارت بهداشت و درمان و متخصص ژنتیک پزشکی نیزدر خصوص عزم و اراده وزارت بهداشت ودرمان و حمایت از پیشگیری ژنتیک ناشنوایی در کشور و نیز اقدامات انجام شده استان اصفهان در این رابطه توضیحاتی ارائه نموده و بر پیاده سازی استانداردهای مربوطه تاکید ورزید.
شایان ذکر است در پایان این نشست، مدیر مرکز کاشت حلزونی استان اصفهان ابراز امیدواری نمود که با تمهیدات بعمل آمده از پانزدهم آبان ماه سالجاری ” بخش مشاوری ژنتیک ناشنوایی” در مرکز یاد شده آغاز بکار نماید.