نشست سه جانبه بنیاد بخشش، شورای سلامت رسانه ملی و اداره گوش و شنوایی وزارت بهداشت
دراین جلسه که با حضور مدیران مربوطه برگزار شد بر لزوم همکاری و تعامل بیش از پیش بین سه نهاد یاد شده تاکید،و مقرر گردید تولیدات رسانه ای و هنری مشترک با رویکرد سواد سلامت،بهداشت شنوایی و خود مراقبتی طراحی و ارائه گردد.