به گزارش روابط عمومی بنیاد خیریه شنوایی بخشی شفاء(بخشش) نخستین نشست مشاورین ژنتیک مراکز 11گانه کاشت حلزونی کشور در قالب ” کمیته راهبردی ژنتیک ناشنوایی” با حضور جمعی از مشاورین ژنیک مراکز کاشت حلزونی، در روز پنجشنبه مورخ 7 دی ماه در دفتر ” بخشش” برگزار شد.

این نشست در پی برگزاری اولین جلسه کمیته مذکور که آبان ماه برگزار شده بود، بمنظور بررسی و تبادل نظر پیرامون سازماندهی و ساماندهی فعالیت ” بخشهای مشاور ژنتیک “ که در مراکز استقرار یافته اند تشکیل گردید.
در این نشست یک روزه همچنین مشکلات و موانع موجود در موضوع “مشاوره ژنتیک” خانواده ها و تعیین اولویتهای حمایتی در این حوزه و نیز بررسی جوانب مختلف تحقق ” مرکز ملی ژنتیک ناشنوایی” مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

شایان ذکر است، اخبار تکمیلی متعاقبا منعکس خواهد شد.