یاری نقدی

ما می خواهیم هيچ انسانی به جهت فقر و تنگدستی، از شنيدن آوای هستی محروم نماند.