نوشته‌ها

مصاحبه با آقای دکتر محمد تقی خورسندی آشتیانی، رئیس هیئت مدیره "بخشش"
مصاحبه با آقای دکتر سعید مروتی متخصص ژنتیک انسانی، رئیس کمیته راهبردی پیشگیری ژنتیک "بخشش"

مصاحبه با آقای دکتر سعید مروتی متخصص ژنتیک انسانی، رئیس کمیته راهبردی پیشگیری ژنتیک "بخشش"

دکتر سعید مروتی متخصص ژنتیک انسانی، رئیس کمیته راهبردی پیشگیری ژنتیک "بخشش"